Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på både kort och lång sikt

Konkret innebär policyn:
  • att producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på både kort och lång sikt
  • att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav
  • att vi miljöanpassar verksamheten i alla led
  • att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles
  • att vi förser våra kunder med tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle
MiljopolicyMiljopolicy
Miljopolicy
Miljöpolicy