Besiktning och kontroll

Besiktningar

Besiktningar

För din räkning kan vi utföra en entreprenadbesiktning, d.vs. en undersökning och bedömning av kontraktsenligheten i en entreprenad. Det gäller för antingen hela entreprenaden, en s.k. slutbesiktning eller för delar av den. En slutbesiktning innebär att vi noggrant går igenom alla de arbeten som entreprenadföretaget utfört och säkerställer att de är korrekta enligt entreprenadavtalet. Här dokumenteras alla eventuella brister, inklusive sånt som byggherren har synpunkter på. Utöver entreprenadbesiktning kan vi även göra en överlåtelsebesiktning, där vi undersöker skicket på ett hus. Våra besiktningsmän är certifierade av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund och har lång erfarenhet av besiktning gällande olika typer av byggen och lokaler.

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren är enligt 3 kap 6 § arbetsmiljölagen skyldig att utse dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) dels en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska utses för alla byggnads- och anläggningsarbeten oavsett komplexitet och storlek.
Anlita oss på JHBPL för erfaren och korrekt byggarbetsmiljösamordning.

Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

Som byggentreprenör är du ansvarig för att allt som sker på ditt bygge följer de lagkrav som finns i bygglagstiftningen. I många fall är det ett lagkrav att du har en inkopplad Kontrollansvarig på projektet. En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ska hjälpa entreprenören med att se till att alla nödvändiga kontroller görs. På JHBPL erbjuder vi erfarna och certifierade kontrollansvariga som stöttar dig hela vägen från en inledande kontrollplan till ett färdigt utlåtande. Omfattningen av uppdraget kommer byggherren och vår kontrollansvarige överens om utifrån behov.

Tekniska och ekonomiska utredningar

Tekniska och ekonomiska utredningar

Tekniska utredningar

På JHBPL hjälper vi dig att reda ut de tekniska förutsättningarna, där vi analyserar och rekommenderar lämpliga lösningar om problem uppstår i ditt projekt. Den tekniska utredningen innefattar att objektivt och sakkunnigt göra en granskning av orsaker, omfattning och kostnad för det uppkomna byggfelet som t.ex. skador i konstruktioner och fukt.

Ekonomiska utredningar

Vid ett läge där det i ditt byggprojekt uppstår en tvistig kostnad kan vi på JHBPL för din räkning göra en objektiv utredning av orsaker och omfattning av den uppkomna projektkostnaden. Granskningen sker såväl objektivt som sakkunnigt.

Juridiska utredningar

Juridiska utredningar

Skiljemansåtaganden

Att som sakkunnig pröva och utreda vem som står som ansvarig för ett uppkommet entreprenadfel och fastställa ansvarsfrågan.

Tvister

Att som sakkunnig representera part i tvistemål gällande byggtekniska frågor.